Środa

27

Września 2023 roku

Imieniny obchodzą:
Amadeusz, Amedeusz, Damian, Kosma, Przedbor, Urban

Aktualności

Vademecum wyborcze katolika

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

 

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.  

 1. Uczestnictwo w wyborach 

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”

 1. Znaczenie dobra wspólnego

Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego. 

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy. W konsekwencji katolicy: 

 1. a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”;
 2. b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia
 3. c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci
 4. d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”
 5. e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”
 6. f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego; 
 7. g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. 

 

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023

Spotkanie z Habakukiem – 21.09.2023

Za nami kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego w tegorocznym cyklu “Prorocy Starego Testamentu mówią do nas”. Dzisiaj spotkaliśmy się z kolejnym prorokiem z grona, tzw. “mniejszych” – Habakukiem. Krótka Księga, bo licząca tylko 3 rozdziały okazała się niezwykłą kopalnią wiedzy i możliwości różnorodnej interpretacji, odkrywania kolejnych złóż głębokości przekazu. Odkrywania sensu dialogu z Bogiem. Pokazał nam on, że w każdej sytuacji nie tylko można, ale wręcz należy zadawać Bogu pytania. Zanosić do Niego skargi. Ale też mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, że Bóg w odpowiednim czasie daje odpowiedzi na nurtujące nas pytania. A także na problemy, z którymi mierzymy się w naszym obecnym życiu.

W zgłębianiu Ksiąg prorockich kolejny raz mogliśmy być zaskoczeni, jak różne pomysły (zamysły) ma Bóg podczas ratowania człowieka. Zarówno tego z Narodu Wybranego, jak i każdego innego. Bo przecież Bóg w Piśmie Świętym mówi, że On stworzył sprawiedliwego i niesprawiedliwego.

Tak, jak podczas czytania wcześniejszych Proroków, tak i teraz mogliśmy usłyszeć o trudnych dialogach, opisujących upadek Judy – że Bóg dla wszystkich sprawiedliwych ma życie wieczne.

Żywe dyskusje, zaangażowanie w czytania, zadawanie pytań – coraz bardziej pokazują nam, że te spotkania mają sens. Celem naszych spotkań jest też to, abyśmy oswajając się z Księgą – nie bali się wczytywać w Jej treści i szukać odniesień do naszego życia. I każde kolejne spotkanie, jest dowodem, że zaczynamy się w tym odnajdywać.

Galeria

Piszą o nas – U Nas – 13.09.2023

W kolejnym miesięczniku naszej lokalnej gazetki “U Nas” Pan Andrzej Sibilski nie zapomina o naszej parafii i zamieszcza kolejną porcję informacji z życia parafialnego dla szerszego grona odbiorców.

Sierpień również obfitował w działania, które pomimo trwających wakacji, miały u nas miejsce.

Do wspomnień z sierpnia, ks. proboszcz napisał artykuł no odbudowie wspólnoty.

,,Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół, gdyż cały popada w ruinę” – takie słowa wedle tradycji usłyszał od Pana Jezusa Biedaczyna z Asyżu po swoim nawróceniu, gdy modlił się w zniszczonym kościółku San Damiano. Początkowo Franciszek słowa te zrozumiał dosłownie, zaczął więc układać kamienie, naprawiać dach i porządkować kaplicę przywracając ją do godnego sprawowania kultu. Minęło sporo czasu aż uświadomił sobie, że Pan Jezus miał na myśli nie jedną konkretną kaplicę lecz problemy, które nękały ówczesny Kościół będący w poważnym kryzysie. Ruch franciszkański poprzez radykalny powrót do wskazań Ewangelii, prostotę, ubóstwo i całkowite powierzenie się Opatrzności Bożej przyczynił się znacznie do duchowego odrodzenia średniowiecznego Kościoła.
Dzisiaj widzimy podobieństwa, które zdają się potwierdzać powtarzanie się tej historii. Na Stolicy Apostolskiej zasiada papież, który przyjął imię Franciszek czerpiąc inspirację od świętego z Asyżu. Widoczne są także objawy kryzysu, jaki dotyka współczesny Kościół. Potrzebna jest więc odnowa polegająca na powrocie do życiodajnych źródeł Ewangelii. Dlatego Ojciec św. wzywa do pastoralnego nawrócenia, które jest skierowane nie tylko do biskupów, prezbiterów i zakonników, ale wszystkich chrześcijan. O ile za czasów św. Franciszka z Asyżu odnowa Kościoła dokonywała się przede wszystkim przez nowe zgromadzenia zakonne: franciszkanów i dominikanów, a potem karmelitów i jezuitów, o tyle we współczesnych czasach dokonać się może tylko przy czynnym udziale ludzi świeckich, a także poprzez parafie, które są podstawowym miejscem urzeczywistniania się Kościoła i Jego Ewangelii. Zdaje się, że dzisiaj wezwanie Pana Jezusa: “odbuduj mój Kościół kierowane są do naszych wspólnot parafialnych. Czy ten głos zostanie usłyszany?
Ks. Dariusz Orłowski

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/

Nabożeństwo fatimskie w Łężycy – 13.09.2023

Przy wymarzonej pogodzie do wędrowania, dzisiejszego popołudnia, wyszła sprzed plebanii w Czerwieńsku grupa pątników, aby podtrzymać tradycję i powędrować do Maryi w Łężycy, gdzie kolejnego 13-tego dnia miesiąca było nabożeństwo fatimskie. I chociaż nie jest nas zbyt liczna grupa – to jednak ciągle są wśród nas tacy, którzy widzą sens wspólnego oddawania czci Maryi w takiej formie. Spokojne tempo marszu, wspólny śpiew, minikonferencja wygłoszona przez ks. Darka przybliżająca nam nowo błogosławioną rodzinę Ulmów, życzliwość, wzajemne rozmowy i poznawanie się – to wszystko dzieje się podczas , w zasadzie, krótkiej trasy.

I w tym miejscu zachęcamy naszą społeczność parafialną, aby w październiku – czyli już za miesiąc, tak sobie zaplanować czas, aby ta pielgrzymka była bardziej liczna.

Jak każdego miesiąca, tak i dzisiaj mieliśmy w Łężycy wspólną Mszę św., nabożeństwo różańcowe i procesje z figurą Maryi wokół kościoła.

Dla przypomnienia sobie dzisiejszego dnia przez tych, którzy tam byli, a dla zachęty dla wszystkich, którzy może się zdecydują, zapraszam do Galerii.

Galeria

Świadectwo siostry Damiany w naszej wspólnocie parafialnej – 10.09.2023

Podczas dzisiejszych Mszy świętych w obu naszych kościołach siostra Damiana ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego głosiła do nas słowo. To, czym się dzieliła, było świadectwem jej poszukiwania Boga, tym, jak ona odpowiedziała Bogu na powołanie. Nieważne, skąd pochodzisz i jaką masz historię – Bóg zawsze cię szuka i chce żebyś do Niego znalazł drogę. Posyła różnych ludzi i daje różne zdarzenia, po to, abyśmy Go umieli odnaleźć. A spotkawszy się z Nim – abyśmy umieli iść drogą, którą On dla nas przygotował.

Zapraszam na nasz kanał YouTube, gdzie zamieszczamy film ze świadectwem siostry Damiany, które wypowiedziała podczas południowej Mszy św. w kościele parafialnym.