LISTOPAD 2021

„Jak jednak konkretnie dokonało się to przejście od zachowywania szabatu do świętowania niedzieli? Jako pewnik możemy przyjąć, że już w okresie apostolskim dzień Zmartwychwstania został spontanicznie przyjęty jako dzień zgromadzeń chrześcijan: był to „dzień Pański” (Ap 1,10), dzień, w którym On przychodził do swoich, ci zaś wychodzili Mu naprzeciw. Gromadzenie się wokół Zmartwychwstałego znaczyło, że ponownie dzielił między nich chleb (zob. Łk 24,30.35). Było ono spotkaniem z Chrystusem obecnym, wspólną drogą w oczekiwaniu na Jego ponowne przyjście, a jednocześnie obecnością Krzyża jako Jego rzeczywistego wywyższenia, jako wydarzenia Jego rozdawanej w darze miłości. Nowy Testament, jak również najstarsze pisma z II wieku stwierdzają bardzo jasno: niedziela jest kultowym dniem chrześcijan. Przejął on kultowe znaczenie szabatu, a jednocześnie stanowi zamianę dawnego kultu na nowy, która dokonała się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Wraz z datą pierwszego dnia tygodnia, czyli dnia, który zapoczątkował dzieło stworzenia, pojawiło się jednak także powiązanie z istotną dla szabatu tematyką stworzenia aczkolwiek w zmienionym kształcie: Zmartwychwstanie wiąże początek z końcem, stworzenie z naprawą.”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI . s. 229

Pamiętaj: Czynności przygotowania darów spełnia główny celebrans; inni koncelebransi pozostają na swoich miejscach i jeśli nie ma diakona nikt mu nie pomaga (por. OWMR 214). Wyjątkiem jest Eucharystia koncelebrowana z biskupem, wtedy przy braku diakonów ich funkcje przejmują kapłani koncelebrujący w szatach liturgicznych wymaganych do sprawowania Eucharystii (CB 122)

Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję. Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout (poczucie braku satysfakcji, zatrzymanie rozwoju zawodowego, uczucie przepracowania i niezadowolenia z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało przyjemność) znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Wskazania na okres od 1 do 8 listopada
Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych (choćby tylko w myśli), mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące (por. WO nad. 29 § 1 nr 1).
Odpusty za zmarłych – Modlitwy za wiernych zmarłych (WO nad. 29)
§ 1. Odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który: 1. w poszczególne dni od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych; 2. we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny (lub za zgodą ordynariusza w niedzielę poprzedzającą albo następującą względnie w uroczystość Wszystkich Świętych) nabożnie nawiedzi kościół lub kaplicę i odmówi tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”.
Powyższe odpusty zyskuje się pod stałymi warunkami. Stałe warunki, które trzeba zawsze wypełnić (spowiedź święta, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach podanych przez Ojca Świętego), by uzyskać odpust zupełny omówione są w kalendarzu we Wstępie XXXI. Wykaz Odpustów. Normy i Nadania (fragmenty).