SIERPIEŃ 2022

PRZYGOTOWANIE DARÓW

„ Po zakończeniu Modlitwy wiernych wszyscy siadają i rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów”. Akolita albo ministrant winni umieścić na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i Mszał (OWMR nr 139).

We Mszy świętej z okadzeniem Mszał i mikrofon należy umieścić na ołtarzu dopiero po okadzeniu. Tych czynności nie wolno rozpocząć przed zakończeniem Modlitwy wiernych. Po przygotowaniu ołtarza przynoszone są dary chleba i wina (w ilościach uwzględniających Komunię świętą wiernych). Zaleca się, aby były one niesione procesjonalnie, w sposób uroczysty (maksymalnie cztery pary). (…)

Przynoszący dary po ich przekazaniu wykonują skłon i odchodzą. W czasie całego obrzędu przygotowania darów (łącznie z procesją) wierni siedzą do wezwania: „Módlcie się” (nie wolno zmieniać tej formuły na „Módlmy się, aby naszą i waszą ofiarę…”) i wykonują odpowiednio dobrany śpiew (zob. OWMR nr 74, 139). Jeśli używa się kadzidła, wierni wstają na okadzenie celebransa. Kapłan, przygotowując dary, przedstawia je Bogu, unosząc nieco nad ołtarzem obiema rękami patenę z chlebem, a następnie kielich z winem, i wypowiada przepisane słowa (zob. OWMR nr 141-142)

Pamiętaj:

Przygotowania darów nie nazywamy ofiarowaniem , ponieważ właściwe ofiarowanie dokonuje się we Mszy świętej w akcie konsekracji i podczas anamnezy po konsekracji, kiedy to uobecnia się na ołtarzu prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa. Jest to dopiero przygotowanie darów chleba i wina, pod osłoną których Ofiara ma się uobecnić. (…)

Błędne jest umieszczenie pateny i kielicha na korporale przez ministranta w czasie trwania Modlitwy wiernych, jak i przedwczesne ustawienie Mszału i kielicha na ołtarzu.

We Mszy świętej koncelebrowanej czynności przygotowania darów (por. OWMR nr 139-146) wypełnia główny celebrans, zaś inni pozostają na swoich miejscach (zob. OWMR nr 214). Praktycznie oznacza to, że kapłan stojący po prawej stronie przewodniczącego liturgii winien pozostać na miejscu, a sam celebrans przygotować dary.
ANAMNESIS 106. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. s. 98nn

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Za małych i średnich przedsiębiorców Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.