Święty Jan z Triory

Syn zamożnych rodziców, po początkowej nauce w Triorze uczęszcza do szkół barnabitów w Porto Maurizio (Imperia, Włochy). Tu zaczyna skłaniać się do życia zakonnego, na które z trudem uzyskuje zgodę rodziców i w 1777 r. w Rzymie przyjmuje go inny Liguryjczyk z Ponente, Luigi da Porto Maurizio, prowincjał franciszkanów.

W Rzymie zakłada habit i zmienia imię chrzcielne Franciszek Maria na nowe imię Jan. Studiuje filozofię i teologię, otrzymuje święcenia kapłańskie w wieku 24 lat. a następnie prze chodzi z jednego klasztoru do drugiego jako nauczyciel, a później także jako gwardian. W 1799 r. opuszcza Wieczne Miasto i przybywa do Lizbony, gdzie wsiada na statek do Chin.

Dlaczego Chiny? Ponieważ już w XIII w. w tym bezkresnym kraju byli obecni franciszkanie. W epoce Jana z Triory życie wspólnot chrześcijańskich na terytorium chinakam jest bardzo. trudne z powodów głównie politycznych. Chrześcijaństwo napotyka na przeszkody nie tyle samo w sobie, co raczej ze względu na swe pochodzenie z budzącego odraz ik Zachodu. Działając w rozległym regionie centralnym Hu-nan, brat Jan stara się przede wszystkim odzyskać wyznawców Chrystusa i dodać im otuchy. Wspierany przez wielkodusznych miejscowych katechistów i rodziny wytrwale w wierze, uzyskuje w swej pracy ewangelizacyjnej liczne owoce: ożywia na nowo wspólnoty chrześcijańskie przeżywające kryzys oraz tworzy nowe.

Ale jego działalność jest postrzegana jako wywrotowa i 26 lipca 1815 r. zostaje uwięziony wraz z grupą chińskich chrześcijan. Staną się oni niewolnikami i będą wy wiezieni za to, że odmówili odstąpienia od wiary przez podeptanie krzyża. Dla niego, cudzoziemca, oskarżenie jest bardzo poważne: „Przybywszy w ukryciu, przemierzał liczne prowincje, gromadził uczniów”. Kara śmierci jest więc starannie umotywowana i poddana pod zatwierdzenie cesarskie. Będzie umieszczony na krzyżu i uduszony. On prosi tylko o to, by mógł jeszcze uczynić znak krzyża z pięcioma tradycyjnymi ukłonami chińskich chrześcijan. Następnie pogodnie podejmuje mękę. Po miesiącu ciało brata Jana zostaje odzyskane, przewiezione do Makao, a stamtąd do Rzymu, do bazyliki Matki Bożej in Aracoeli. Kanonizacji Jana z Triory dokona Jan Paweł II w 2000 r.