TADEUSZ LITYŃSKI BISKUP ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI
ORDYNACJA WYBORCZA DO PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

1. Niniejsza Ordynacja zawiera zasady i sposób postępowania, jakie należy zachować przy wyborze tych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej Rady), którzy wchodzą w jej skład w drodze wyborów powszechnych.

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje tym parafianom, którzy posiadają czynne prawo wyborcze, przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu parafii, są znani z zasad życia zgodnego z wiarą katolicką i zostali rekomendowani przez przynajmniej jeden z niżej wymienionych podmiotów działających w danej parafii:

stowarzyszenie lub inną organizacje katolicką posiadającą formalne zatwierdzenie kompetentnej władzy kościelnej,

ruch lub wspólnotę o charakterze modlitewnym czy apostolskim działającą w ramach parafialnych struktur duszpasterskich,

nieformalną grupę modlitewną lub apostolską uznaną przez proboszcza danej parafii.

Kandydaci nie muszą być członkami tych stowarzyszeń, ruchów czy wspólnot.

4. Termin wyborów do Rady określa proboszcz danej parafii biorąc pod uwagę aktualne zarządzenia diecezjalne, po wysłuchaniu opinii aktualnie urzędującej Rady, jeśli taka już w parafii istnieje. Wybory należy organizować w niedzielę bądź inny dzień, w którym wierni są zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św.

5. Na sześć tygodni przed ustalonym terminem wyborów rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów. Ich nazwiska wraz z rekomendacją, o której mowa w punkcie 3 niniejszej Ordynacji, są przekazywane na piśmie proboszczowi danej parafii. Lista kandydatów zostaje zamknięta i podana do publicznej wiadomości na dwa tygodnie przed wyborami. Kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie, zanim ich nazwiska zostaną publicznie ogłoszone.

6. Poprzez podanie do publicznej wiadomości rozumie się wywieszenie list z nazwiskami kandydatów na tablicy ogłoszeń parafialnych we wszystkich kościołach parafii i podanie informacji o tym fakcie w ramach ogłoszeń parafialnych pod koniec wszystkich niedzielnych lub świątecznych Mszy św. Listy pozostają wywieszone do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące dane: imię i nazwisko kandydata, wiek (bez daty), zawód, miejscowość zamieszkania (bez adresu). Podając nazwiska kandydatów należy pouczyć parafian o sposobie głosowania. Również pełny tekst niniejszej Ordynacji winien być publicznie dostępny, aby każdy mógł się z nim zapoznać.

7. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być przynajmniej dwukrotnie większa od liczby miejsc przysługujących w Radzie członkom wyłanianym w drodze wyborów powszechnych. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów będzie mniejsza od wymaganej, należy ją uzupełnić. W tym celu proboszcz jest zobowiązany przeprowadzić konsultacje wśród członków ustępującej Rady oraz innych osób świeckich aktywnie zaangażowanych w życie parafii, a zwłaszcza członków stowarzyszeń, grup i wspólnot działających w danej parafii.

8. Oddanie głosu dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwisk wybranych kandydatów na karcie do głosowania i złożenie karty do urny wyborczej. Każdy głosujący ma prawo wskazać dwóch kandydatów. Głos jest nieważny, jeżeli nie zaznaczono żadnego nazwiska, albo gdy wskazano więcej niż dwóch kandydatów. Również przedarcie karty do głosowania powoduje nieważność głosu.

9. Głosowanie odbywa się po zakończeniu każdej Mszy św. odprawianej w dniu wyborów na terenie parafii (dotyczy to również Mszy św. sprawowanych w wigilię niedziel i uroczystości). Po zakończeniu liturgii parafianie posiadający czynne prawo wyborcze otrzymują karty do głosowania, zaznaczają na nich nazwiska wybranych kandydatów i składają swe głosy do urn wyborczych, które należy umieścić przy wyjściu z kościoła lub w jakimś odpowiednim pomieszczeniu w jego pobliżu, zależnie od lokalnych warunków.

10. Przygotowaniem kart do głosowania, nadzorowaniem przebiegu wyborów i liczeniem głosów zajmuje się komisja wyborcza złożona z 3-5 świeckich parafian wyznaczonych przez proboszcza. Na karcie do głosowania należy umieścić imiona i nazwiska wszystkich kandydatów oraz odcisnąć okrągłą pieczęć parafialną. Po przeliczeniu głosów komisja sporządza protokół, w którym podaje datę wyborów, imiona i nazwiska członków komisji, liczbę oddanych kart do głosowania, liczbę głosów ważnych i nieważnych, imiona i nazwiska wszystkich kandydatów wraz z liczbą głosów oddanych na każdego z nich, imiona i nazwiska nowych członków Rady. Protokół winien być przechowywany w aktach Rady.

11. Wyniki wyborów zostają ogłoszone w niedzielę lub inny dzień świąteczny przypadający nie później niż po upływie tygodnia od dnia wyborów. Imiona i nazwiska nowych członków Rady należy podać w ramach ogłoszeń parafialnych po każdej Mszy św., a protokół sporządzony przez komisję wyborczą umieścić na tablicy ogłoszeń parafialnych.

12. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń Co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać odwołania w Kurii Diecezjalnej. Należy to uczynić w ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów.

13. Po ogłoszeniu wyników wyborów nowi członkowie Rady składają przyrzeczenia (zob. Statut) i podejmują swoje funkcje.

14. Jeżeli proboszcz po roztropnej ocenie wszelkich okoliczności uzna, iż przeprowadzenie wyborów zgodnie z powyższymi postanowieniami napotka na poważne trudności lub nie jest wskazane z innych istotnych racji, może dostosować przepisy Ordynacji do lokalnych warunków lub zastosować jeden z następujących sposobów wyłonienia trzeciej grupy członków Rady:

proboszcz zleca każdej wspólnocie, grupie i stowarzyszeniu działającemu na terenie parafii przedstawienie po trzech kandydatów, z których sam wybierze członków Rady, proboszcz powołuje członków Rady na podstawie własnego rozeznania, po zasięgnięciu opinii wśród parafian.

ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii

+ Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, dnia 27 grudnia 2023 r.
Znak: L3-2/23