Jeśli weźmiemy do ręki wydanie drukowane Gazetki U Nas – już okładka będzie dla nas przypomnieniem widoku, który w naszym kościele parafialnym towarzyszy nam od czasu świąt Bożego Narodzenia. Na kolejnych stronach wewnątrz numeru styczniowego znajdziemy zapis kronikarski wydarzeń z minionego miesiąca (i początku stycznia) oraz artykuł ks. Dariusza Orłowskiego, który każdego miesiąca stara się w ten sposób dotrzeć z przekazem Dobrej Nowiny do szerszego grona czytelników. Poniżej prezentujemy jego treść.

Dziękujemy Panu Andrzejowi Sibilskiemu, który niekiedy dwoi się i troi, aby na łamach naszej lokalnej prasy była mowa o ważnych dla całej Gminy sprawach, również tych z zakresu naszej pobożności.

Podsumowania i plany.

Okres przełomu starego i nowego roku skłania do robienia podsumowań tego, co za nami i planów na przyszłość. Chciałbym więc zaproponować taką refleksję dotyczącą spraw duszpasterskich parafii św. Wojciecha w Czerwieńsku.

1. Krótka diagnoza

Obserwacja z ostatnich lat wskazuje na powolne systematyczne słabnięcie udziału w praktykach religijnych wiernych. Jest to spowodowane pandemią koronawirusa oraz laicyzacją i sekularyzacją społeczeństwa, na co duży wpływ mają środki społecznego przekazu. Bardziej religijni są ludzie starsi, natomiast spada pobożność szczególnie młodszej części społeczeństwa. Widać wyraźnie, że załamuje się przekaz wiary w rodzinach, wskazuje na to fakt, że coraz mniej dzieci i młodzieży uczestniczy w niedzielnej Mszy św. i przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania. Spada też liczba uczestniczących w katechizacji szkolnej szczególnie wśród młodzieży szkoły średniej. W minionym 2023 r. w naszej parafii zawarto jedynie 6 małżeństw sakramentalnych (w poprzednim roku było ich 10). Zmniejszanie się liczby osób w kościele jest też spowodowane umieraniem tych starszych, bardziej pobożnych, których nie zastępują młodzi. W 2023 r. w parafii odbyło się 67 pogrzebów, natomiast ochrzczono 34 dzieci. Rośnie więc różnica między ilością pogrzebów i chrztów

2. Środki zaradcze

Przedstawiona powyżej krótka diagnoza zjawisk niepokojących w naszej parafii skłania do podejmowania działań, które będą realizacją niezmiennej misji Kościoła w aktualnych uwarunkowaniach. Zobowiązuje nas do tego wezwanie Pana Jezusa na zwane nakazem misyjnym “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). Istotną rolę pełnią wszelkie inicjatywy podejmowane w parafii, które przyciągają ludzi i budują dobry klimat oraz atmosferę gościnności i życzliwości. Służą temu m in pielgrzymki, wspólne wycieczki, festyny, odpusty, koncerty i wszelkie spotkania integracyjne. Stanowią one dobrą okazję do zapraszania członków parafii do wejścia na drogę bardziej zaangażowanej wiary. Myślę, ze posługa duszpasterska powinna pójść w 3 kierunkach:
a) ewangelizacja,
jej celem jest przejście z wiary odziedziczonej z domu rodzinnego, czyli tradycyjnej i kulturowej, do wiary osobowej, świadomie przyjętej i zaakceptowanej osobistym aktem woli. Chodzi o doprowadzenie do osobowego spotkania z Jezusem Chrystusem, który żyje i jest obecny w swoim Kościele. Tak rozumianą ewangelizację realizują misje i różnego rodzaju kursy ewangelizacyjne. Ewangelizacja może też być realizowana w sposób indywidualny, czyli od osoby do osoby, poprzez osobiste świadectwo dawane innym, po prostu poprzez przyprowadzanie innych do Chrystusa i Jego Kościoła.
b) formacja,
chodzi o proces pogłębienia wiary i relacji z Panem Bogiem czyli stawanie się przyjacielem i uczniem Jezusa. Dzisiaj nie wystarczy powierzchniowe chrześcijaństwo, wyzwania współczesnego świata domagają się pójścia w głąb, poznawania treści wiary i nauczania Kościoła, wzrost w cnotach chrześcijańskich, wdrożenie we wspólnotę Kościoła. Taka formacja powinna mieć charakter systematyczny. Służy temu zaangażowanie się w spotkania wspólnot parafialnych istniejących w parafii. W miarę potrzeb powinny też powstać w parafii inne grupy formacyjne odpowiadające na potrzeby Parafian. Najefektywniejsze są spotkania w małych grupach, gdzie można porozmawiać na tematy religijne i podzielić się swoim osobistym świadectwem życia.
c) diakonia (posługa),
chodzi o podjęcie zaangażowania i posługi na rzecz wspólnoty parafialnej zgodnie z posiadanymi zdolnościami, talentami i charyzmatami. W parafii powinny powstać różne diakonie, czyli posługi, takie jak: porządkowa, dekoracyjna, charytatywna, liturgiczna itp., które angażują większą liczbę Parafian. Musimy przezwyciężać postawę bierności. Żywotność i jakość parafii zależy od każdego pojedynczego wiernego. W tworzeniu ducha wspólnoty i zainteresowania życiem parafii bardzo pomagają współczesne internetowe komunikatory takie jak: strona internetowa, facebook, WhatsApp.

Warto więc popatrzeć wstecz i wyciągać wnioski na przyszłość, aby dobrze wykorzystywać dany nam przez Boga czas.
Ks. Dariusz Orłowski

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/