Królestwo Boże jest pośród nas

Rok kościelny lub inaczej liturgiczny niezupełnie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Ten pierwszy kończy się bowiem pod koniec listopada. W grudniu przeżywać już będziemy nowy rok liturgiczny, a pierwszym jego okresem jest Adwent przygotowujący nas do świąt Bożego Na- rodzenia. Ostatnia niedziela roku kościelnego jest uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która w tym roku przypada 20 listopada. Przekaz tego święta wyraża się w przekonaniu, że ostateczna władza i panowanie nad światem należy do Syna Bożego. Wyraźnie to podkreślają teksty liturgiczne z tego święta: „Ciebie Chryste wyznajemy Królem czasu i wieczności, władcą ludów całej ziemi, dusz i serc najwyższym Sędzią” (fragment hymnu z nieszporów) lub „Wszechmogący wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu Królowi wszechświata spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu , Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło” (modlitwa z kolekty Mszy św.). To przekonanie Kościoła o królowaniu Pana Jezusa bardzo często rozmija się z naszym doświadczeniem. W codziennym życiu spotykamy się bowiem z triumfem zła, panującym chaosem i niesprawiedliwością. W wielu wymiarach naszej egzystencji odnosi się wrażenie, że Bóg jest nieobecny. Jak więc rozumieć głoszoną przez Kościół prawdę, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata? Jakieś światło w szukaniu odpowiedzi na to pytanie przynosi nam fragment z Ewangelii wg. św. Łukasza, gdzie czytamy: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; nie powiedzą: „Oto tu jest” albo „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17, 20-21). Po swoim zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu obecność Pana Jezusa na ziemi zmieniła swój charakter. Nie zobaczymy Go już fizycznie, nie spotkamy Go nawiedzającego nasze miasta i wioski oraz głoszącego swoją naukę. Teraz Syn Boży pozostaje wśród nas w swoich uczniach. Posyłając im swojego Ducha uzdalnia ich do pokonywania zła i życia w miłości i pokoju. Teraz Jezus pozwala nam spotykać siebie w sakramentach św., to one stają się kanałami Jego łaski, dzięki którym po- zwala nam zdobywać się na przebaczenie i udziela siły do przeobrażania tego świata według zasad swojego królestwa. Jezus nadal mówi do nas, gdy sięgamy do Pisma św., rozważamy Jego słowo i staramy się je wprowadzać w nasze codzienne życie. Choć niewidzialny, pozostaje wśród nas wypełniając swoją obietnicę: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Niech więc nie zabraknie naszego świadectwa wiary, aby ludzie nie zwątpili i nie uznali Boga za nieobecnego. Czyńmy królestwo Boże obecnym pośród nas.

Ks. Dariusz Orłowski

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/