W kolejnym miesięczniku naszej lokalnej gazetki “U Nas” Pan Andrzej Sibilski nie zapomina o naszej parafii i zamieszcza kolejną porcję informacji z życia parafialnego dla szerszego grona odbiorców.

Sierpień również obfitował w działania, które pomimo trwających wakacji, miały u nas miejsce.

Do wspomnień z sierpnia, ks. proboszcz napisał artykuł no odbudowie wspólnoty.

,,Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół, gdyż cały popada w ruinę” – takie słowa wedle tradycji usłyszał od Pana Jezusa Biedaczyna z Asyżu po swoim nawróceniu, gdy modlił się w zniszczonym kościółku San Damiano. Początkowo Franciszek słowa te zrozumiał dosłownie, zaczął więc układać kamienie, naprawiać dach i porządkować kaplicę przywracając ją do godnego sprawowania kultu. Minęło sporo czasu aż uświadomił sobie, że Pan Jezus miał na myśli nie jedną konkretną kaplicę lecz problemy, które nękały ówczesny Kościół będący w poważnym kryzysie. Ruch franciszkański poprzez radykalny powrót do wskazań Ewangelii, prostotę, ubóstwo i całkowite powierzenie się Opatrzności Bożej przyczynił się znacznie do duchowego odrodzenia średniowiecznego Kościoła.
Dzisiaj widzimy podobieństwa, które zdają się potwierdzać powtarzanie się tej historii. Na Stolicy Apostolskiej zasiada papież, który przyjął imię Franciszek czerpiąc inspirację od świętego z Asyżu. Widoczne są także objawy kryzysu, jaki dotyka współczesny Kościół. Potrzebna jest więc odnowa polegająca na powrocie do życiodajnych źródeł Ewangelii. Dlatego Ojciec św. wzywa do pastoralnego nawrócenia, które jest skierowane nie tylko do biskupów, prezbiterów i zakonników, ale wszystkich chrześcijan. O ile za czasów św. Franciszka z Asyżu odnowa Kościoła dokonywała się przede wszystkim przez nowe zgromadzenia zakonne: franciszkanów i dominikanów, a potem karmelitów i jezuitów, o tyle we współczesnych czasach dokonać się może tylko przy czynnym udziale ludzi świeckich, a także poprzez parafie, które są podstawowym miejscem urzeczywistniania się Kościoła i Jego Ewangelii. Zdaje się, że dzisiaj wezwanie Pana Jezusa: “odbuduj mój Kościół kierowane są do naszych wspólnot parafialnych. Czy ten głos zostanie usłyszany?
Ks. Dariusz Orłowski

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/