dot. Zapytania ofertowego nr RPOZ/1/2024 z dnia 25.03.2024 r.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

na realizację zamówienia:

Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcyjnych przy 16-głosowych organach z 1878 roku z dwoma manuałami i pedałem, wiatrownicami klapowo-zasuwowymi, mechaniczną trakturą grającą i rejestrową, wykonanych przez firmę Gebrüder Walter z Góry Śląskiej (Guhrauin Schlesien) opus 120 w ramach inwestycji pn.

„Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku”

dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

sporządzony dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zamawiający Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku, ul. Ks. Ludwika Muchy 1, 66-016 Czerwieńsk w związku z prowadzonym postępowaniem w formie zaproszenia do składania
W wyniku przeprowadzonej oceny Zamawiający Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku, ul. Ks. Ludwika Muchy 1, 66-016 Czerwieńsk dokonała wyboru oferty nr 1.

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria postawione Wykonawcom w Zaproszeniu do składania ofert (zapytaniu ofertowym) nr RPOZ/1/2024 z dnia 25.03.2024 r. Cena oferty mieści się w kwocie dotacji przyznanej Zamawiającemu Uchwałą nr 0007.417.2024 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk.

(Podpisy na załączonych zdjęciach)