Podczas dzisiejszego spotkania Kręgu Biblijnego pozwoliliśmy sobie na drobne urozmaicenie. Korzystając z dobrej pogody, spotkanie Kręgu poprowadziliśmy w ogrodzie za plebanią. Spotkanie Kręgu – odbyło się w kręgu. W ten sposób każdy uczestnik nie tylko słyszał się nawzajem, ale też mogliśmy się widzieć podczas wypowiedzi. Na pewno taka forma, po pierwszym zaskoczeniu, była bardziej wspólnotowa.

Ostatnie przed wakacjami spotkanie poświęcone było skupieniu się na tym, co do nas – tu i teraz – mówi prorok Sofoniasz. A może bardziej, co mówi do nas przez proroka Sofoniasza – Bóg.

Wczytując i wsłuchując się w głos tej Księgi mogliśmy doświadczyć tego, co doświadczali ludzie jemu współcześni, czyli lud Królestwa Judy. Kolejny raz, prorok posłany przez kochającego swój lud (i nie tylko lud wybrany, ale przecież całą ludzkość) Boga, ma konkretne zadanie – wskazać grzechy, możliwe kary, jeśli nie odejdą od ich dalszego popełniania i nagrodę ostatecznego ocalenia, wskutek miłosierdzia Stwórcy. Częste i dobitne używanie określenia “Dzień Pański” wprawdzie powodowało wzrost strachu przed możliwymi konsekwencjami. Ale, jak się okazało, wygody życia oraz niewłaściwa ocena, tak zagrożenia, jak i następstw grzesznego życia w zatwardziałości grzechu, miały doprowadzi do wypełnienia się proroctw.

Czytając Proroków, nie sposób nie dostrzec odniesień tamtych zapisów do życia i czasów, w których żyjemy. Nie tylko, że nie ma w nas strachu przed Bogiem (bojaźni Pańskiej), to wydaje się, że dużo bliżej nam współczesnym do wiary w zabobony, gusła, horoskopy i tym podobne zjawiska, czy treści, niż do zaufania Bogu, jako Temu, który ma moc nas zbawić.

Czy w tym roku podczas spotkań – i w tzw. międzyczasie – zadajemy sobie bardzo osobiste pytanie – Co do mnie mówią Prorocy, z którymi spotykamy się na Kręgu? Jeśli mówią, to w której grupie się odnajduję (patrz 1828 KKK z odniesieniem do tekstu św. Bazylego z Cezarei): niewolnika bojącego się kary, najemnika czekającego na nagrodę (zapłatę), czy dziecka czyniącego dobro z miłości, bez oglądania na konsekwencje karne lub nagrody?

Galeria