Sprawozdanie duszpastersko – finansowe za 2023 rok.

 

  1. Diagnoza.

Na terenie parafii p.w. św. Wojciecha z siedzibą w Czerwieńsku zamieszkuje ok. 6 tys. osób, na poszczególne miejscowości liczba zamieszkałych rozkłada się następująco: Czerwieńsk – 4034 osoby.; Nietków – 1346 osoby; Laski Odrz.- 532, Wysokie – 120, Dobrzęcin – 106  i Boryń – 70 osób. W parafii znajdują się 2 kościoły mniej więcej jednakowej wielkości: parafialny: w Czerwieńsku i filialny w Nietkowie, obecnie posługę duszpasterską pełni w nich 3 księży: ks. proboszcz Dariusz Orłowski, ks. wikariusz Mariusz Słaboń i ks. senior-emeryt Eugeniusz Drzewiecki. Według ostatniego liczenia wiernych z dnia 22 października 2023 r. we wszystkich  niedzielnych Mszach św. – jest ich 7 – regularnie uczestniczy ok. 1000 wiernych, co stanowi tylko 15 % mieszkańców parafii. Warto wiedzieć, że w Polsce urząd skarbowy obciąża księży osobistymi podatkami wyliczanymi według ilości osób zamieszkujących w parafii, niezależnie od tego czy uczęszczają do kościoła i składają ofiary. Po prostu przyjmuje się, że są katolikami. Na terenie parafii znajdują się 2 szkoły podstawowe: w Czerwieńsku i w Nietkowie oraz jedna szkoła średnia w Czerwieńsku, posługę katechetyczną pełnią w nich 1 ksiądz i 3 katechetów świeckich. Obserwacja z ostatnich lat wskazuje na powolne systematyczne słabnięcie udziału w praktykach religijnych wiernych. Jest to spowodowane pandemią koronawirusa oraz laicyzacją i sekularyzacją społeczeństwa, na co duży wpływ mają środki społecznego przekazu. Bardziej religijni są ludzie starsi, natomiast spada pobożność szczególnie młodszej części społeczeństwa. Widać wyraźnie, że załamuje się przekaz wiary w rodzinach, wskazuje na to fakt, że  coraz mniej dzieci i młodzieży uczestniczy w niedzielnej Mszy św. i przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania. Spada też liczba uczestniczących w katechizacji szkolnej szczególnie wśród młodzieży szkoły średniej. W minionym 2023 r. w naszej parafii zawarto jedynie 6 małżeństw sakramentalnych (w poprzednim roku było ich 10). Zmniejszanie się liczby osób w kościele jest też spowodowane umieraniem tych starszych, bardziej pobożnych, których nie zastępują młodzi. W 2023 r. w parafii odbyło się 67 pogrzebów, natomiast ochrzczono 34 dzieci. Rośnie różnica między ilością pogrzebów i chrztów. Brak młodych jest też spowodowane brakiem terenów do ich zasiedlania się na terenie parafii.

  1. Środki zaradcze.

Przedstawiona powyżej krótka diagnoza sytuacji religijnej naszej parafii skłania do podejmowania działań, które będą realizacją misji Kościoła w aktualnych uwarunkowaniach. Zobowiązuję nas do tego wezwanie Pana Jezusa nazwane nakazem misyjnym: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). Istotną rolę pełnią wszelkie inicjatywy podejmowane w parafii, które przyciągają ludzi i budują dobry klimat oraz atmosferę gościnności i życzliwości. Służą temu m.in. pielgrzymki, wspólne wycieczki, festyny, odpusty, koncerty i wszelkie spotkania integracyjne. Stanowią one dobrą okazję do zapraszania członków parafii do wejścia na drogę bardziej zaangażowanej wiary. Potrzebny jest też pomysł na budowanie wspólnoty parafialnej. Po 3 latach poznawania i rozeznawania, jako proboszcz chciałbym zaproponować wizję rozwoju naszej parafii. Składa się ona z 3 punktów zawartych w hasłach: ewangelizacja, formacja i diakonia czyli posługa.

  1. Ewangelizacja. 

Jej celem jest przejścia z wiary odziedziczonej z domu rodzinnego czyli tradycyjnej i kulturowej do wiary osobowej, świadomie przyjętej i zaakceptowanej osobistym aktem woli. Chodzi o doprowadzenie do osobowego spotkania z Jezusem Chrystusem, który żyje  i jest obecny w swoim Kościele. Tak rozumianą ewangelizację realizują:

– misje i rekolekcje ewangelizacyjne oraz tzw. kursy ewangelizacyjne. W kwietniu planowany jest w naszej parafii ewangelizacyjny kurs Alpha, 

– ewangelizacja może też być realizowana  w sposób indywidualny czyli od osoby do osoby, poprzez osobiste świadectwo dawane innym.

 

  1. Formacja. 

Chodzi o proces pogłębienia swojej wiary i relacji z Panem Bogiem czyli stawanie się przyjacielem i uczniem Jezusa. Dzisiaj nie wystarczy powierzchniowe chrześcijaństwo, wyzwania współczesnego świata domagają się pójścia w głąb, poznawania treści wiary i nauczania Kościoła, wzrost w cnotach chrześcijańskich, wdrożenie we wspólnotę Kościoła.

Formacja musi mieć charakter systematyczny. 

Najlepiej służy temu zaangażowanie się w spotkania wspólnot parafialnych istniejących w parafii takich jak: 

– dla dorosłych: Żywy Różaniec, Krąg Biblijny, grupa modlitewna,  

– dla dzieci i młodzieży: ministranci, schola dziecięca, oaza Dzieci Bożych, oaza młodzieżowa i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 

W miarę potrzeb powinny też powstać w parafii  inne grupy formacyjne odpowiadające na potrzeby Parafian. Najefektywniejsze są spotkania w małych grupach, gdzie można porozmawiać na tematy religijne i podzielić się swoim osobistym świadectwem życia.

Bardzo zachęcam wszystkich do włączania się w tak rozumianą formacje.

 

  1. Diakonia (posługa). 

Chodzi o podjęcie zaangażowania i posługi na rzecz wspólnoty parafialnej zgodnie z posiadanymi zdolnościami, talentami i charyzmatami. 

Chciałbym, aby w naszej parafii powstały różne diakonie czyli posługi, takie jak: porządkowa, dekoracyjna, charytatywna, liturgiczna, aby była grupa osób czytających Słowo Boże i wezwania modlitwy powszechnej oraz niosących dary ołtarza w czasie Mszy św., śpiewających psalm i pieśni w chórze itp. Chodzi o to, aby np. dekoracje kościoła, budowa ołtarzy na Boże Ciało, czy pranie bielizny liturgicznej nie robiły wciąż tylko te same osoby, ale aby zaangażowali się także inni. Musimy przezwyciężać postawę bierność. Żywotność i jakość parafii zależy od każdego pojedynczego wiernego. W tworzeniu ducha wspólnoty i zainteresowania życiem parafii bardzo pomagają współczesne internetowe komunikatory. Parafia posiada stronę internetową jest także na facebooku i ma parafialną grupę na WhatsAppie. Zachęcam do logowania się na nich.  W najbliższym czasie chciałbym powołać także nową Radę Parafialną.

 

III. Sprawy ekonomiczne.

Misja duszpasterska realizowana przez parafię potrzebuje zaplecza materialnego i środków finansowych. Zapewniają je Parafianie poprzez różnego rodzaju ofiary składane na funkcjonowanie Kościoła oraz środki zdobyte z zewnątrz szczególnie na utrzymanie budynków sakralnych. Kondycja finansowa naszej parafii nie jest zła i pozwala na pokrycie bieżących kosztów utrzymania parafii (media), a nawet pewne zapasy oszczędnościowe pozwalające na podejmowanie potrzebnych zakupów, czy też prac remontowych poprawiających jakość posiadanych nieruchomości. Np. w roku 2023 zakupiono 10 zestawów biesiadnych (stoły i ławki) do spotkań grupowych w plenerze. Rozpoczęto także remont kolejnej salki mieszczącej się w piwnicy plebanii. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej parafii, czy to na tacę, czy w inny sposób. Świadczy to o naszej odpowiedzialności i jest realizacją piątego przekazania kościelnego, które brzmi:  Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Udaje się także pozyskiwać środki z zewnątrz. Np. dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego zakończono IV etap kapitalnego remontu organów w kościele parafialnym, W perspektywie 1 roku mamy nadzieję na zakończenie całkowitej renowacji tych organów dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” w wysokości 520 tys. zł. Kontynuacji gruntownego remontu domaga się także zabytkowy kościół w Nietkowie. Potrzebne na niego środku absolutnie przewyższają możliwości naszej parafii. Podejmowane są próby zdobycia pieniędzy z zewnątrz, jednak na razie bezskuteczne. Ostatnio został złożony wniosek do Funduszu kościelnego, ale trudno powiedzieć jaki będzie tego efekt.   

 

Ks. Dariusz Orłowski – proboszcz