Święte Triduum Paschalne
Wskazania na Triduum Paschalne
1. Trzy dni paschalne rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, szczyt osiągają w Wigilię Paschalną, a kończą się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania (ONRLiK 19).
2. Zachęca się do wspólnej celebracji z wiernymi Jutrzni i Godziny Czytań w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
3. Nie wolno celebrować Mszy pogrzebowej. Zamiast Mszy sprawuje się Liturgię słowa Bożego i Obrzęd ostatniego pożegnania, pogrzeb odbywa się jak zwykle. Uczestnikom pogrzebu nie udziela się Komunii św.
4. Od Wielkiego Czwartku wieczorem do Wielkiej Soboty włącznie nie wprowadza się pogrzebu do kościoła, w którym odbywa się adoracja Najśw. Sakramentu.
5. Jeżeli możliwe, pogrzeb należy sprawować rano (Obrzędy pogrzebu 26, nr 12*).

Wielki Czwartek
Wskazania na Wielki Czwartek
1. Zakazana jest dzisiaj celebracja Mszy Wieczerzy Pańskiej bez udziału ludu. Jeżeli wymaga tego dobro duchowe znacznej części wiernych, Biskup Ordynariusz może pozwolić na drugą Mszę w kościele lub kaplicy publicznej w godzinach wieczornych. Nie może mieć ona tylko na uwadze względów prywatnych osób, a być ze szkodą dla głównej Mszy wieczornej.
2. Tabernakulum powinno być puste. Na Mszy do konsekracji należy przygotować odpowiednią ilość komunikantów dla duchowieństwa i wiernych na dziś i na dzień jutrzejszy. Konsekruje się również drugą hostię do wystawienia w Grobie Pańskim.
3. Komunii należy udzielać tylko w czasie Mszy. Chorym wolno ją zanieść o jakiejkolwiek porze dnia. Wierni, którzy uczestniczyli we Mszy Krzyżma mogą przyjąć Komunię św. po raz drugi podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej.
4. Po Ewangelii nie należy rezygnować z homilii. Jeśli względy duszpasterskie za tym przemawiają albo jest taki zwyczaj parafialny, to po homilii odbywa się obrzęd umywania nóg.
5. Opuszcza się Credo.
6. W procesji na przygotowanie darów można złożyć dary dla biednych, zwłaszcza zebrane w czasie Wielkiego Postu jako owoc pokuty.
7. Gra organów jest dozwolona w czasie całej Mszy dla podtrzymania śpiewu. W czasie śpiewu Gloria dzwonią dzwony i dzwonki, które po zakończeniu milkną aż do Wigilii Paschalnej.
8. Zeszłoroczne pozostałe oleje najlepiej spalić w wiecznej lampce.
9. Wierni, którzy w Wielki Czwartek w czasie uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej pobożnie odmówią strofy hymnu „Przed tak wielkim” mogą uzyskać odpust zupełny (por. WO nad. 7 § 1 nr 2).

Przeniesienie Najśw. Sakramentu do kaplicy adoracji
1. Po modlitwie po Komunii kapłan przenosi Najśw. Sakrament w procesji do miejsca przechowywania. W tym czasie śpiewa się hymn “Sław języku tajemnicę”, bez dwóch ostatnich zwrotek. Można śpiewać inną odpowiednią pieśń.
2. Po przejściu do miejsca przechowywania, kapłan stawia Najśw. Sakrament na ołtarzu, okadza, a po odśpiewaniu “Przed tak wielkim Sakramentem”, chowa Najśw. Sakrament i zamyka tabernakulum. Po chwili cichej adoracji powraca do zakrystii.
3. Wiernych należy zachęcić, aby przez jakiś czas nocy, według tego jak okoliczności na to pozwalają, trwali na adoracji Najśw. Sakramentu.

Wielki Czwartek
W katedrze: Msza krzyżma. Msza wł. (MR s. 117). “Chwała”. Nie odm. się “Wierzę”. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Przyniesienie olejów. Obrzęd poświęcenia olejów może się odbyć w całości po liturgii słowa. Pref. na Mszę Krzyżma (nr 78). W ME 1 modlitwy własne błogosławieństwa oleju chorych. Po Komunii św.: konsekracja krzyżma. Czyt.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ps 89(88); Ap 1,4b.5-8; Łk 4,16-21 [t. 2, s. 256]
Msza Wieczerzy Pańskiej. Msza wł. (MR s. 126). “Chwała”. Po homilii może odbyć się obrzęd umywania nóg. 1 Pref. o Najśw. Euchar. (nr 46). W
ME 1 modlitwy własne. W ME 1-3: wspomnienie tajemnicy dnia. Po Mszy św.: przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji. Czyt.: Wj 12,1-8.11-14; Ps 116B(115); 1Kor 11,23-26; J 13,1-15 [t. 2, s. 261]
Lit. Godzin: Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie biorą udziału w wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej.
Obrzędy dodatkowe: Przyjęcie poświęconych olejów może się odbyć w parafii przed wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej. Ułatwi to pouczenie wiernych o znaczeniu olejów świętych, a także o ich skutkach w życiu chrześcijańskim (por. LśP 36).
Komunia św.: Komunii świętej można udzielać wiernym tylko podczas Mszy św., natomiast chorym wolno ją zanieść o każdej porze dnia. Należy im przypomnieć ustanowienie Najświętszego Sakramentu i zachęcić do duchowej łączności z wieczorną Mszą św.
Msze pogrzeb.: Zakaz odprawiania Mszy pogrzebowych. Zamiast Mszy św. odprawia się liturgię słowa Bożego i obrzęd ostatniego pożegnania. Uczestnikom pogrzebu nie udziela się Komunii św. (Obrzędy pogrzebu str. 26 nr 12*).
Dar odpustu: Odpust zupełny za pobożne odmówienie strof hymnu „Przed tak wielkim” w czasie uroczystego wystawienia N. Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej (por. WO nad. 7 § 1nr 2).
I czwartek miesiąca. Dziś I czwartek miesiąca, nie wolno jednak sprawować Mszy wotywnych ani Mszy w różnych potrzebach; por. Tabela mszy wotywnych.

Wielki Piątek
Liturgia na cześć Męki Pańskiej. Liturgia na cześć Męki Pańskiej. Formularz wł. (MR s. 133). Czyt.: Iz 52,13-53,12; Ps 31(30); Hbr 4,14-16; 5,7-9; J 18,1-19,42 [t. 2, s. 265]
Lit. Godzin: Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą w liturgii Męki Pańskiej.
Wskazania: Po zakończeniu Liturgii na cześć Męki Pańskiej odsłania się wszystkie krzyże w kościele. • Od Liturgii na cześć Męki Pańskiej przez całą Wielką Sobotę przed krzyżem wykonuje się gest przyklęknięcia.
Komunia św.: Komunię św. rozdziela się wiernym jedynie podczas sprawowania liturgii Męki Pańskiej; chorym, którzy nie mogą uczestniczyć w tym obrzędzie, można zanieść Eucharystię o każdej porze dnia.
Msze pogrzeb.: Zakaz odprawiania Mszy pogrzebowych. Zamiast Mszy św. odprawia się liturgię słowa Bożego i obrzęd ostatniego pożegnania. Uczestnikom pogrzebu nie udziela się Komunii św. (Obrzędy pogrzebu str. 26 nr 12*).
Dar odpustu: Odpust zupełny za pobożne uczestnictwo w Adoracji Krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej (por. WO nad. 13 nr 1). • Odpust zupełny za modlitwę “Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” po Komunii. • Odpust zupełny za udział w Drodze Krzyżowej zgodnie z wymogami. • W jednym dniu można uzyskać tylko 1 odpust zupełny, drugi będzie cząstkowy.
I piątek miesiąca. Dziś I piątek miesiąca, nie wolno jednak sprawować Mszy wotywnych (np. o Najśw. Sercu Pana Jezusa); por. Tabela mszy wotywnych.

Wielka Sobota
MR s. 148. Wieczorem: Msza wigilijna urocz. Niedzieli wielkanocnej.
Lit. Godzin: Nieszpory W. Soboty odmawiają wszyscy (nie ma I Nieszp. Niedzieli Zmartwychwstania). Kompletę odmawiają jedynie ci, którzy nie biorą udziału w liturgii Wigilii Paschalnej.
Obrzędy dodatkowe: Komunii świętej można udzielać tylko w formie Wiatyku. • Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych (OB 1335-1346, kolor fioletowy). Zaleca się poprzedzać je wspólną adoracją przy Grobie Pańskim.
Wskazania: Główny ołtarz pozostaje obnażony.
Komunia św.: Komunii świętej można udzielać tylko w formie Wiatyku.
Msze pogrzeb.: Zakaz odprawiania Mszy pogrzebowych. Zamiast Mszy św. odprawia się liturgię słowa Bożego i obrzęd ostatniego pożegnania. Uczestnikom pogrzebu nie udziela się Komunii św. (Obrzędy pogrzebu str. 26 nr 12*).
I sobota miesiąca. Dziś I sobota miesiąca, nie wolno jednak sprawować Mszy wotywnych (np. o Niepokalanym Sercu NMP); por. Tabela mszy wotywnych.